Privacy

AVG
Bij de Wijnberg werken we volgens de regels van de Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beeldmateriaal
Wij vinden het belangrijk om de privacy van onze leerlingen te waarborgen. Zo maken de medewerkers van de Wijnberg geen foto’s van leerlingen, als de ouders/verzorgers hier geen toestemming voor gegeven hebben.

We vragen eveneens aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen en aan overige bezoekers aan de Wijnberg, om zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal.
Hierin vinden wij het prettig als u zich aan de volgende regels wilt houden:

Het maken van foto’s en video’s bij de Wijnberg is enkel toegestaan na toestemming van de leraar en/of locatieleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken gelden:

  • Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s.

  • Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram).

  • Maak overzichtsfoto’s waar individuele kinderen niet herkenbaar in beeld komen.

  • Maak een close-up alleen van je eigen kind.

Privacy documenten
We hanteren bij de Wijnberg een informatiebeveiligings- en privacybeleid, privacyverklaring en het privacyreglement.

  • Het informatiebeveiligings- en privacybeleid is een kader waarin wordt aangegeven aan welke principes de Wijnberg zich houdt. Dit is een intern document, waarin onder andere de taken en rollen staan vermeld voor de diverse medewerkers.

  • Het privacyreglement is een verdieping van het beleid en laat zien hoe de Wijnberg omgaat met privacy van haar medewerkers, leerlingen en overige betrokkenen.

  • Vanuit het privacyreglement wordt doorverwezen naar de privacyverklaring, ook wel het privacy statement genaamd. Hiermee geven we aan welke gegevens we bij de Wijnberg verzamelen en met welk doel we dit doen.

Functionaris Gegevensbescherming
Bij de Wijnberg is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is iemand die binnen de Wijnberg toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy wetgeving.
De wettelijke taken en bevoegdheden van de FG geven deze functionaris een onafhankelijke positie in de organisatie. De FG zorgt voor het afhandelen van vertrouwelijke- informatiebeveiligingsincidenten.

De FG van de Wijnberg is dhr. H. van Staden. Deze FG’er heeft bovengemiddelde vakkennis van de privacywetgeving en van de praktijk van gegevensbescherming en de contactpersoon voor vragen van betrokkenen. Bij de Wijnberg hanteren we een handreiking over de rollen en taken van de FG. Onze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De FG is te bereiken op 06-81682822 of via HvStaden@mutsaersstichting.nl