Ongeoorloofd verzuim

In dit protocol wordt beschreven wat er onder ongeoorloofd verzuim wordt verstaan en wat de te volgen stappen zijn wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is.
De Wijnberg registreert verzuim en doet een melding richting leerplichtambtenaar indien het ongeoorloofd verzuim langdurig is of herhaaldelijk voorkomt.