Medezeggenschapsraad

De MR is er voor en namens u!

Wij vinden het belangrijk dat u de mogelijkheid krijgt om mee te denken over het onderwijs-leerproces bij de Wijnberg. Ook uw stem telt!

In de wet medezeggenschap wordt geregeld hoe ouders/verzorgers en personeel invloed kunnen uitoefenen op de schoolorganisatie. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Via het advies- en instemmingsrecht kan de MR haar invloed doen gelden op datgene wat er in school gebeurt of besloten wordt. Zij geeft suggesties, bespreekt voorstellen en neemt standpunten in. De MR richt zich op beleid, bijvoorbeeld op het vakantierooster en het schoolplan.

Om beter aan te kunnen sluiten bij de doorstroom van leerlingen en ouders kunnen ouders ook per onderwerp aansluiten bij een MR vergadering. Zo kunnen we gebruik maken van de expertise die ouders in huis hebben. Op deze manier willen we een hoge ouderbetrokkenheid creëren.

Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan de MR, neem dan contact op met de secretaris van de MR via: m.peters@dewijnberg.nl

Klik hier voor de jaarplanning van de MR (tot en met december 2019).

Heeft u een vraag aan de MR of wilt u meer informatie?
De leden van de MR helpen u graag verder!

De leden van de MR stellen zich graag aan u voor middels hun flyer.

Het adres van de MR:
Secretariaat MR
Postbus 242
5900 AE Venlo
Tel. 077-3217650
Mail:
m.peters@dewijnberg.nl