Missie en Visie

Missie van de Wijnberg

Wij bieden thuisnabij speciaal –en voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte. Leerlingen verblijven tijdelijk bij ons onder het motto ‘zo kort als mogelijk, zo lang als nodig’. Vanuit ieders ontwikkelingsperspectief organiseren wij  een geïntegreerd en gespecialiseerd aanbod van onderwijs, zorg en ondersteuning. Hiermee werken we toe naar een passende plek in de samenleving op basis van maximale zelfstandigheid. Wij hebben de expertise en de middelen in huis om onze doelgroep optimale en doelgerichte ontwikkelkansen te bieden. Vanuit deze expertise participeren wij in de regio.

Visie van de Wijnberg

Als expertisecentrum voor kinderen/jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte, dragen we bij aan de opdracht die passend onderwijs heet. Vanuit relatie en transparantie werken we samen met onze ketenpartners, ouders/verzorgers en leerlingen. We hebben elkaar nodig om tot een passend aanbod voor onze leerlingen te komen. We zetten onze expertise zo vroeg mogelijk in en steken maximaal in op zo thuisnabij mogelijke onderwijs-zorgarrangementen.

Door ons integrale aanbod hebben leerlingen de mogelijkheid om gefaseerd in te groeien binnen het onderwijs. Wij gaan uit van ieders talenten en mogelijkheden én zijn continue gericht op de volgende stap in de ontwikkeling. Wij creëren een veilig klimaat dat gebaseerd is op vertrouwen, waarin iedereen kan zijn wie hij of zij is. Hiermee dragen we bij aan de ontwikkeling van de autonomie van leerlingen en medewerkers. We leren verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf, voor elkaar en voor de maatschappij. Kinderen/jongeren leren op deze manier zo zelfstandig mogelijk te leven en werken zo toe naar een passende plek in de samenleving.

Met autonome medewerkers en zelforganiserende teams ontwikkelen we ons als een wendbare organisatie, zodat we goed in kunnen spelen op de steeds sneller veranderende omgeving.