Gedragswetenschap

De gedragswetenschappers binnen de Wijnberg zijn nauw betrokken bij diverse overleggen omtrent onze leerlingen. Hierbij kunt u onder andere denken aan startgesprekken, leerlingbesprekingen, evaluatie-overleggen en adviesgesprekken.

De gedragswetenschappers maken tevens deel uit van de Commissie voor de Begeleiding van de Wijnberg en doen onderzoek dat in verband staat met de doorstroom naar een andere vorm van onderwijs, schoolverlaters en onderzoeksvragen vanuit de behandeling. Wanneer het leren stagneert, kan er op aanvraag een uitgebreid didactisch onderzoek plaatsvinden in samenwerking met de Mutsaersstichting.

De gedragswetenschappers ondersteunen het onderwijzend personeel in het ortho-pedagogisch en ortho-didactisch handelen, vragen rondom de ondersteuningsbehoeften van de leerling en het vaststellen van het meest passende uitstroomperspectief. Daarnaast kan de gedragswetenschapper ondersteunen bij het in beeld brengen van de (didactische en sociaal-emotionele) startsituatie van de leerling.