Commissie voor de Begeleiding

Aan onze school is een Commissie voor de Begeleiding (CvdB) verbonden die bestaat uit de gedragswetenschapper, een didactisch deskundige, de maatschappelijk werker (op afroep), de kinderarts en de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is tevens voorzitter van deze commissie.
Op vraag van de Centrale Commissie Leerlingenzorg (CCL) kan de CvdB betrokken worden bij uitermate complexe en meervoudige ontwikkelingsvraagstukken rondom een kind. De medewerkers die hierin betrokken worden, bekijken met een multifunctionele blik naar de individuele leerling en doen aanbevelingen over het begeleidingen van deze leerling tijdens zijn verblijf binnen het full service centrum, teneinde een optimale ontwikkeling van de leerling te bewerkstelligen. De doelen en uitgangspunten worden vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan van dit kind.